1 item toegevoegd je winkelmandje We konden het niet aan je winkelmandje toevoegen, we hebben momenteel maar 1 van dit item in stock

Gebruiksvoorwaarden van de Site

Deze Gebruiksvoorwaarden van de Site (alsook de documenten waarnaar ze verwijzen) leggen uit hoe u onze website www.pro-duo.be/nl (hierna de ‘Site’ genoemd) kunt gebruiken.

Alvorens de Site op welke manier dan ook te gebruiken, dient u deze Gebruiksvoorwaarden van de Site zorgvuldig te lezen. Door de Site te bezoeken of op eender welke manier te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de Gebruiksvoorwaarden van de Site, evenals onze Algemene Verkoopvoorwaarden, ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid.

Als er bij het lezen van de Gebruiksvoorwaarden van de Site (of andere toepasselijke documenten) iets is wat u stoort of als u het niet eens bent met de inhoud, vragen we u niet langer gebruik te maken van de Site.

Als u vragen hebt over de Site, gelieve ons dan te contacteren.

 1. Contactgegevens:

  Uitgever: De website van PRO-DUO is gemaakt en uitgegeven door PRO-DUO NV (handelend onder de naam “Pro-Duo”), ingeschreven met ondernemingsnummer 0465.78.41.02, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te:Traktaatweg 1, 9000 Gent, België.

  Telefoon: +32 9 293 0072

  E-mail: klantendienst.be@pro-duo.com

  Algemeen Directeur: BADEZET Olivier

  Btw-nr: BE0465.78.41.02

  Hosting van de Site: de Site wordt gehost door Demandware LLC (5 Wall Street, Burlington, MA 01803 in de Verenigde Staten).

 2. Toegang:
  1. De Site is compatibel met de meeste browsers. Wij kunnen echter geen enkele garantie bieden inzake compatibiliteit en zijn niet verantwoordelijk voor het geval dat u de Site niet of slechts gedeeltelijk kunt gebruiken. De diensten kunnen variëren afhankelijk van het land waarin u de Site bezoekt.
  2. Wij streven ernaar om de Site doorlopend aan u ter beschikking te stellen, maar wij geven geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de Site. Wij behouden ons het recht voor om de Site te wijzigen, tijdelijk of permanent op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enig recht op schadevergoeding, bijvoorbeeld bij onderbrekingen, storingen of vertragingen.
  3. Indien u in het kader van onze veiligheidsprocedures kiest voor een identificatie-/toegangscode, wachtwoord of andere gelijksoortige informatie (of als zoiets aan u bezorgd wordt), dient u deze informatie als vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden bekend te maken. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoorden en andere accountgegevens. Wij hebben het recht om identificatie-/toegangscodes of wachtwoorden te allen tijde uit te schakelen als wij van mening zijn dat u zich niet heeft gehouden aan een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van de Site.
 3. Gebruik:
  1. We geven u toelating om de Site alleen te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Elk gebruik van de Site op eender welke andere manier is niet toegestaan.
  2. U mag de diensten of informatie op de Site (bijvoorbeeld teksten, foto's, tekeningen, pictogrammen, software, links, geluiden, audiovisuele inhoud, alle grafisch ontwerpen en broncodes) niet gebruiken op een manier of voor een doel dat onwettig is of in strijd is met de goede zeden of de openbare orde. U verbindt zich ertoe geen enkele handeling te stellen die de goede werking of de functionaliteit van de Site voor uzelf of voor andere gebruikers in gevaar brengt of kan brengen, bijvoorbeeld door het installeren van robots of ‘spiders’ of enig ander gebruik dat niet kan worden beschouwd als een normaal of voorgesteld gebruik.
  3. Om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van bepaalde delen van de Site, moet u zich registreren of een gebruikersaccount aanmaken. De gegevens die u in dit verband verstrekt, moeten correct zijn en worden behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van eventuele identificatiegegevens en wachtwoorden, evenals voor eventueel misbruik door nalatigheid van uw account. De overdracht van bepaalde gegevens gebeurt altijd op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de kwaadwillige onderschepping van dergelijke gegevens.
 4. Inhoud:
  1. Wij streven ernaar om ervoor te zorgen dat de informatie op onze Site correct, adequaat en actueel is, maar bieden hiervoor geen garantie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie die door derden, waaronder gebruikers, is verstrekt. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor drukfouten.
  2. Als bijvoorbeeld informatie met betrekking tot een product, zoals de prijs, kennelijk onjuist is doorgegeven, behouden wij ons het recht voor om een bestelling voor een dergelijk product te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd of de prijs van het product al aan u in rekening is gebracht.
  3. Wij zijn niet verplicht de rechtmatigheid of de goede zeden van de informatie die gebruikers op de Site plaatsen (berichten, reacties, enz.), te controleren. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor piraterij of andere inbreuken op het auteursrecht door gebruikers. In het algemeen zijn wij niet verantwoordelijk voor informatie die door derden op de Site wordt geplaatst, maar wij behouden ons wel het recht voor om dergelijke informatie te verwijderen als wij van mening zijn dat deze in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden van de Site. Indien u informatie op de Site plaatst, vrijwaart u ons voor eventuele claims of acties van derden tegen ons in verband hiermee.
  4. Wij kunnen de veiligheid van de informatie die u op de Site plaatst niet verzekeren en garanderen daarom niet dat deze vertrouwelijk blijft. Daarom mag u ons geen octrooieerbare ideeën of octrooiaanvragen, reclame- of commerciële suggesties, prototypes of andere informatie die u als vertrouwelijk, commercieel gevoelig of waardevol beschouwt (hierna ‘Ongewenste Inzendingen’), overmaken. We kunnen alle Ongewenste Inzendingen gratis gebruiken als we dat redelijkerwijs passend achten (houd er rekening mee dat wij niet weten of dergelijke informatie vertrouwelijk, commercieel gevoelig of waardevol is, aangezien we de Site hiervoor niet verifiëren). Daarom zijn wij niet wettelijk verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van Ongewenste Inzendingen, noch zijn wij wettelijk verantwoordelijk tegenover u of enige andere persoon voor het gebruik van dergelijke Ongewenste Inzendingen.
 5. Intellectuele eigendom:
  1. Alle elementen van de Site, inclusief alle afbeeldingen, geluid, tekst, video, met inbegrip van de onderliggende technologie en productpresentatie, zijn ons exclusief eigendom. Bijgevolg verbindt u zich er formeel toe om niet over te gaan tot enige reproductie, representatie of verspreiding, zelfs gedeeltelijk, van een bepaald element dat integraal deel uitmaakt van de Site. Alle reproducties en voorstellingen van de Site zijn onderworpen aan onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Het niet nakomen van deze verplichting vormt een inbreuk op uw burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.
  2. De naam ‘PRO-DUO’ heeft het voorwerp uitgemaakt van een merkregistratie bij het EUIPO (Uniemerk nr. 8313744). Bijgevolg verbindt u zich ertoe om geen inbreuk te maken op het handelsmerk ‘PRO-DUO’. Elk gebruik of elke reproductie van dit merk, om welke reden dan ook, en op welk medium dan ook, dat niet vooraf door ons goedgekeurd werd, vormt een inbreuk die strafrechtelijk en burgerrechtelijk kan worden vervolgd.
 6. Externe hyperlinks:
  1. De Site bevat hyperlinks naar andere websites waarover wij geen technische controle of zeggenschap hebben. Een hyperlink naar een dergelijke externe website kan verschillende vormen aannemen die min of meer verborgen zijn voor de gebruiker, zoals surface link, deep link, inline link of frame link.
  2. Wij kunnen niet instaan voor de volledigheid, rechtmatigheid of juistheid van de inhoud waarnaar dergelijke hyperlinks verwijzen, noch voor de beschikbaarheid van dergelijke websites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van de hyperlinks op de Site. Wij verwijzen u naar de gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid van de desbetreffende websites.
 7. Aansprakelijkheid:
  1. Wij bieden geen enkele garantie met betrekking tot de toegankelijkheid en het functioneren van de Site en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout, nalatigheid of omissie in het ontwerp, de werking, de inhoud, het onderhoud, de actualisering, de bescherming of het gebruik van de Site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook, inclusief gebrek aan service, verlies van gegevens of andere vormen van computerschade als gevolg van het gebruik van de Site of de onmogelijkheid om de Site te gebruiken.
  2. Wij doen redelijke inspanningen om onze Site vrij te houden van bugs, virussen, Trojaanse paarden, spyware en andere ongewenste software, maar kunnen de afwezigheid ervan alsook van andere ongewenste software niet garanderen en kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het opduiken ervan. We vragen u om zelf up-to-date antivirus-, firewall- en andere beschermende software te installeren. Als u onregelmatigheden in het gebruik van de Site opmerkt, kunt u contact met ons opnemen.
 8. Wijzigingen:

  Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van de Site te allen tijde te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden van de Site regelmatig te controleren en ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de laatste versie.

 9. Bescherming van uw persoonsgegevens:

  We respecteren uw privacy. De gegevens die u invoert op de Site, worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken:
  1. Deze Gebruiksvoorwaarden van de Site worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.
  2. De Belgische rechtbanken en gerechtshoven zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden van de Site.