1 item toegevoegd je winkelmandje We konden het niet aan je winkelmandje toevoegen, we hebben momenteel maar 1 van dit item in stock

Algemene Verkoopvoorwaarden (Particulieren)

Download hier een kopie van de algemene verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden gesloten tussen:

PRO-DUO NV (handelend onder de naam “Pro-Duo”)

Traktaatweg 1, 9000 Gent, België
KBO-nummer: 0465.78.41.02
BTW-identificatienummer: BE0465.78.41.02
Klantendienst: +32 9 293 0072 of klantendienst.be@pro-duo.com

hierna ‘de Verkoper’genoemd
ENERZIJDS,

en:

elke natuurlijke of rechtspersoon die niet handelt in het kader van zijn beroepsactiviteit en wenst over te gaan tot een aankoop op de website van de Verkoper (hierna ‘de Site’) die te vinden is op het adres https://www.pro-duo-particulier.be/nl/
hierna ‘de Klant’ genoemd
ANDERZIJDS,

hierna samen ‘de Partijen’ en afzonderlijk ‘de Partij’ genoemd.

 1. VOORWERP

  Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen de Verkoper en de Klant te bepalen, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die door de Klant via de Site wordt gedaan.

  De Verkoper verkoopt de op de Site voorgestelde producten aan de detailhandel en eindgebruikers. Door deze Algemene Verkoopvoorwaarden ziet de Klant dus af van elke aankoop voor wederverkoop. De Klant garandeert dat zijn aankopen op de Site niet rechtstreeks verband houden met een professionele activiteit en beperkt zijn tot een strikt persoonlijk gebruik.

  De Klant moet minstens 18 jaar oud zijn en de wettelijke bevoegdheid hebben of houder zijn van een toelating die hem/haar de mogelijkheid biedt een bestelling te plaatsen op de Site.

  De aankoop van een product via de Site impliceert de volledige aanvaarding door de Klant van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Deze hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant.

  De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Er wordt echter overeengekomen dat de Voorwaarden die van toepassing zijn op de Klant de voorwaarden zijn die van kracht zijn op het moment van zijn bestelling op de Site.

  Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn het exclusieve eigendom van de Verkoper. Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, is strikt verboden.

 2. BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN

  De aangeboden producten worden op de Site voorgesteld.

  De Klant erkent en aanvaardt dat de aankoop van producten met de vermelding ‘Exclusief Pro’ voorbehouden is aan professionelen uit de kappers- en schoonheidssector die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en dat hij er dus geen toegang toe heeft.

  Bovendien wordt gepreciseerd dat de producten met de vermelding ‘Alleen in de winkel’ niet op de Site kunnen worden gekocht, maar enkel in een van de winkels van de Verkoper, gelegen in België. De lijst van de winkels van de Verkoper kan geraadpleegd worden op het volgende adres: https://www.pro-duo-particulier.be/nl/stores

  De foto's die gebruikt kunnen worden om de producten voor te stellen, zijn zo getrouw mogelijk, maar kunnen niet zorgen voor een perfecte overeenkomst met het aangeboden product en tonen in sommige gevallen presentatiesuggesties waarbij niet alle elementen, die deel uitmaken van de foto's, te koop worden aangeboden.

  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Verkoper niet.

 3. PRIJS EN BETALING
  1. Prijs

   De door de Verkoper bij de bestelling opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW (volgens het btw-tarief dat van kracht is op het moment van de bestelling; elke tariefwijziging zal onverwijld worden doorberekend in de prijs van de aangeboden producten).

   De prijzen zijn exclusief verzend- en leveringskosten. Deze worden op de Site vermeld, alsook tijdens het bestelproces.

   De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande echter dat de prijzen die op de Site worden getoond op het moment van de bestelling, de enige zullen zijn die van toepassing zijn op de Klant.

   De aangegeven prijzen zijn inclusief de kosten voor het verwerken van de bestelling.

   Ondanks de grootste inspanningen van de Verkoper kan bij enkele producten in de catalogus van de Verkoper de verkeerde prijs staan. Verkoper controleert de prijzen wanneer de bestelling wordt verwerkt. Als bij een product de verkeerde prijs staat en de juiste prijs is hoger dan de prijs op de Site, dan zal de Verkoper voor het verzenden van de goederen contact met de Klant nemen om te vragen of de Klant het product tegen de correcte prijs wilt kopen of de bestelling wenst te annuleren. Indien de correcte prijs van een product lager is dan de door de Verkoper aangegeven prijs zal de Verkoper de lagere prijs berekenen en het product aan de Klant toezenden. In het algemeen, kennelijke vegissingen of kennelijke fouten in de prijsweergave binden de Verkoper niet.

  2. Betaling

   Een bestelling kan op een van de volgende manieren betaald worden:

   • Per debetkaart (maestro of bancontact) of per creditkaart (Visa of Mastercard)
   • Via PayPal

  Verder wordt hierbij gepreciseerd dat, als de betaling via de Site wordt gedaan, de banktransactie beveiligd is.

  De Verkoper maakt gebruik van de diensten van zijn financiële partner, Worldpay, voor het beheer, de preventie van fraude en de inning van de betalingen. Meer informatie ter zake vindt u op https://online.worldpay.com/.

  Er worden geen gegevens in verband met de creditcardnummers en PayPal-identificaties van de klanten op de servers van de Verkoper bewaard.

  De verkoopprijs is verschuldigd op het ogenblik de bestelling.

 4. BESTELPROCES

  Alvorens een bestelling te plaatsen, dient de Klant zich als bestaande klant te identificeren of als nieuwe klant te registreren en, indien die informatie nog niet bij Pro-Duo bekend is, de gevraagde informatie in te vullen, met inbegrip van een e-mailadres, een telefoonnummer en een facturatie- en leveringsadres.

  De Klant die een bestelling wil plaatsen op de Site, moet:

  • de beschrijving van de aangeboden producten raadplegen en de gewenste artikelen aan zijn mandje toevoegen;
  • het mandje valideren;
  • de eventuele invoerfouten corrigeren;
  • de bestelling valideren;
  • zijn wijze van levering kiezen;
  • zijn wijze van betaling kiezen en valideren.

  Het is aan de Klant om te zorgen voor de juistheid van de verstrekte informatie, waarvoor hij als enige verantwoordelijk is, en om deze informatie bij te werken bij een eventuele wijziging.

  De Verkoper zal de Klant onmiddellijk per e-mail een bevestiging van de bestelling sturen die de door de Klant verstrekte informatie bevat.

  Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging worden beschouwd als bewijs van de transactie.

  De Verkoper zal de bestellingen en orderbevestigingen archiveren op een betrouwbare en duurzame drager die een betrouwbare kopie vormt.

  Het is aan de Klant om het ordernummer te behouden dat hem door de Verkoper wordt toegekend. Dit ordernummer zal aan de Klant worden gevraagd bij ieder verzoek van de Klant betreffende zijn bestelling.

  Tot slot wordt gepreciseerd dat de Verkoper zich het recht voorbehoudt om een bestelling van abnormale aard te weigeren, in het bijzonder met betrekking tot de bestelde hoeveelheden.

 5. LEVERING
  1. Leveringsvoorwaarden

   De online verkoop van de op de Site gepresenteerde producten is beperkt tot en voorbehouden voor Klanten die woonachtig zijn in België.

   De leveringen vinden plaats op het adres dat de Klant bij de bestelling heeft opgegeven en nadat de betaling is verricht.

   De levering van de Klant zal worden uitgevoerd door POST NL.

  2. Leveringstermijnen

   De geschatte levertijd van een product uit de bestelling wordt voorafgaand aan de validatie van de bestelling aangegeven.

   De leveringstermijnen zijn afhankelijk van de door de Klant en de vervoerder gekozen leveringsmethode.

   Meer informatie over de leveringstermijnen is terug te vinden op de pagina Bezorging en leveringstijden.

   De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat de leveringstermijnen door de Verkoper louter ter informatie worden meegedeeld en dat hij ter zake niet aansprakelijk kan worden gesteld.

   In ieder geval mag de leveringstermijn niet langer zijn dan dertig (30) dagen.

   Indien de Verkoper deze verplichting niet nakomt, kan de Klant het contract per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk via een andere duurzame drager ontbinden, indien de Verkoper, na door de Klant opgedragen te zijn de levering alsnog binnen een redelijke bijkomende termijn te verrichten, dit niet binnen deze redelijke bijkomende termijn heeft gedaan.

   Het contract wordt geacht te zijn ontbonden wanneer de Verkoper de brief of de schriftelijke mededeling ontvangt waarin hij op de hoogte wordt gesteld van deze ontbinding, tenzij de levering intussen al uitgevoerd zou zijn.

   Desalniettemin kan de Klant het contract onmiddellijk ontbinden, als de datum of de termijn voor de Klant een essentiële voorwaarde van het contract vormt. Deze essentiële voorwaarde vloeit voort uit de omstandigheden rond het sluiten van het contract of uit een uitdrukkelijk verzoek van de Klant, voorafgaand aan het sluiten van het contract.

   De Verkoper zal het totaal van de overgemaakte bedragen terugbetalen, via hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt om de bestelling te plaatsen, binnen een termijn van veertien (14) dagen na de datum waarop de Verkoper deze ontbindingsnotificatie van de Klant heeft ontvangen.

   De Klant heeft echter het recht om te kiezen voor een andere vergoedingswijze.

   De Verkoper informeert de Klant per e-mail van de verzending van zijn bestelling.

  3. Leveringskosten

   Er wordt gepreciseerd dat de leveringen franco worden uitgevoerd vanaf 40 euro (inclusief BTW). Voor elke bestelling van minder dan 40 euro (inclusief BTW) worden de leveringskosten aan de Klant gefactureerd.

   De leveringskosten van de producten worden berekend op basis van het gewicht van het pakket. Deze worden vóór de validatie van de bestelling aangegeven.

   Ter informatie wordt verder nog gepreciseerd dat de standaard leveringskosten in België voor POST NL 4,99 euro (inclusief BTW) bedragen.

   Het bedrag van de toepasselijke leveringskosten op de door de Klant geselecteerde producten zal hem worden meegedeeld voordat hij zijn bestelling valideert.

  4. Ontvangst van de producten

   In het geval van schade of ontbrekende producten kan de Klant contact opnemen met de klantendienst van de Verkoper per telefoon op het nummer +32 9 293 0072 of per e-mail op het adres: klantendienst.be@pro-duo.com.

   De Klant zal hierbij het probleem zo gedetailleerd mogelijk omschrijven, en in geval van schade foto’s bezorgen.

 6. ONBESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

  In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product uit voorraad zal de Verkoper de Klant per e-mail informeren en tevens de verwachte beschikbaarheidsdatum meedelen

  In geval van onbeschikbaarheid kan de Klant de bestelling handhaven of annuleren, binnen 72 uur na ontvangst van de e-mail. De Verkoper kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de onbeschikbaarheid van het product en een dergelijke onbeschikbaarheid geeft de Klant evenmin recht op enige schadevergoeding.

  Bij gebrek aan een antwoord van de Klant binnen voormelde termijn wordt de bestelling geacht van kracht te blijven. Bij annulering van de bestelling zal de prijs aan de Klant terugbetaald worden.

 7. AANSPRAKELIJKHEID

  De Verkoper kan zich geheel of gedeeltelijk van zijn aansprakelijkheid ontheffen door het bewijs te leveren dat de niet-uitvoering of slechte uitvoering van het contract te wijten is aan de Klant of aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde bij het contract, of aan een geval van overmacht.

  De Verkoper is niet aansprakelijk voor het optreden van een computerfout op het moment van de bestelling van de Klant, die met name verband houdt met de internetverbinding van de Klant of met een andere externe gebeurtenis.

  Het is aan de Klant om ervoor te zorgen dat de bestelde producten perfect in overeenstemming zijn met zijn behoeften.

 8. GARANTIE

  Alle vorderingen uit hoofde van dit artikel moeten aan de klantendienst van de Verkoper worden gericht, per telefoon op +32 9 293 0072 of per e-mail op het volgende adres: klantendienst.be@pro-duo.com.

  1. Wettelijke garantie

   De Klant geniet van de wettelijke garantie van conformiteit van de producten (geregeld door artikel 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek) in het geval een gebrek aan overeenstemming bestaat bij de levering van de goederen dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

   In geval van niet-conformiteit van een verkocht product heeft de Klant de keuze tussen herstelling of vervanging van het product. Indien de keuze van de Klant echter een duidelijk onevenredige kost voor de Verkoper met zich meebrengt, kan de Verkoper te werk gaan volgens de door hem gekozen modaliteit.

   Als herstelling en vervanging van het product onmogelijk is of van de Verkoper niet kan worden gevergd, kan de Klant het product terugsturen en de prijs terugbetaald krijgen of het product houden en een deel van de prijs terugbetaald krijgen.

   De Klant heeft diezelfde optie, indien de door hem gevraagde oplossing niet binnen één (1) maand na zijn klacht kan worden geïmplementeerd of indien deze oplossing niet kan worden geïmplementeerd zonder groot ongemak voor de Klant, rekening houdend met de aard van het goed en het gebruik dat hij ervan wil maken.

   De verkoop kan echter niet worden ontbonden als de non-conformiteit gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

   In ieder geval zal de toepassing van de garantie voor non-conformiteit van het product plaatsvinden zonder kosten voor de Klant. Desgevallend kan een terugbetaling aan een Klant evenwel worden verminderd teneinde rekening te houden met het gebruik dat deze Klant van het goed heeft gehad sinds de levering ervan.

 9. PERSOONSGEGEVENS

  De informatie en persoonsgegevens van de Klant maken het voorwerp uit van een automatische verwerking door de Verkoper. De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat zijn gegevens zodanig worden verwerkt dat de Verkoper hem de verschillende diensten kan aanbieden die de Site voorstelt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid zijn van toepassing.

 10. HERROEPINGSRECHT

   Consumenten hebben het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

   De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u (of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is) het goed (of het laatste goed ingeval van meerdere goederen in één bestelling) fysiek in bezit krijgt.

   Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Pro-Duo NV, E-commerce retour dienst, Traktaatweg 1, 9000 Gent, België, klantendienst.be@pro-duo.com, +32 9 293 0072) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

   Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

   Gevolgen van de herroeping

   Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

   Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

   U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

   De goederen moeten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons worden teruggezonden. Eventuele gratis geschenken die gekoppeld waren aan de aankoop van de goederen, dienen mee te worden geretourneerd indien u door de herroeping niet langer voldoet aan de voorwaarden om deze gratis geschenken te ontvangen.

   Wij nemen de kosten voor het terugzenden van de goederen voor onze rekening, op voorwaarde dat u vooruitbetaalde retourlabel gebruikt dat in de doos zit. Indien u dit retourlabel niet gebruikt, is de retourzending voor uw eigen rekening, aangezien wij helaas geen verzendkosten kunnen vergoeden.

   U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

   Uitzondering op het herroepingsrecht

   In overeenstemming met de Belgische wetgeving erkent en aanvaardt de Klant dat het herroepingsrecht (onder meer) niet van toepassing is:

   • op producten waarvan de verzegeling door hem na levering geopend werd en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd;
   • op producten die volgens de specificaties van de Klant gemaakt werden of duidelijk gepersonaliseerd zijn;
   • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.

 11. VERKLARING VAN AFSTAND OF TOLERANTIE

  Er wordt formeel overeengekomen tussen de Partijen dat elke tolerantie of verklaring van afstand door een van de Partijen ten opzichte van de toepassing van alle of een deel van de in deze overeenkomst opgenomen verbintenissen, ongeacht de frequentie en de duur ervan, niet beschouwd kan worden als een wijziging van deze overeenkomst en geen enkel recht doet ontstaan.

  Meer in het bijzonder zal geen enkele vertraging in of het uitblijven van een reactie, geen enkele onthouding of nalatigheid van de Verkoper in de uitoefening van een van zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst afbreuk doen aan deze rechten, noch zal dit worden geacht een verklaring van afstand van zijn rechten in te houden.

 12. VOLLEDIGHEID

  Deze Algemene Verkoopvoorwaarden omvatten alle verplichtingen van de Partijen.

 13. GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

  Indien een specifieke bepaling van dit document ongeldig blijkt of als zodanig wordt verklaard bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en van toepassing.

 14. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

  Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

  Alle geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Gent.

  Bovendien is de taal van deze Algemene Verkoopvoorwaarden het Nederlands. Bij vertaling ervan in andere talen zal dus alleen de Nederlandstalige versie rechtsgeldig zijn.

  Indien er een geschil ontstaat tussen de Partijen als gevolg van de uitvoering of interpretatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, komen de Partijen overeen dat, voorafgaand aan elke gerechtelijke actie, elke vordering onderworpen zal zijn aan een voorafgaande ingebrekestelling per aangetekende brief met bevestiging van ontvangst.

  Bovendien kan de klant gebruikmaken van het Europese platform voor online-geschillenbeslechting (ODR), dat toegankelijk is op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Herroepingsformulier